Integritetspolicy

1. Den personuppgiftsansvarige

Fiid Oy (3274878-5)
Neitsytpolku 2B
00140 HELSINKIcontact (at) fiid.fi

2. Kontaktperson för registret

Fiid Oy
contact (at) fiid.fi

3. Registrets namn

Fiid Oy:s kund- och marknadsföringsregister

4. Rättslig grund och syfte med behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är

- individens samtycke (dokumenterat, frivilligt, individuellt, informerat och otvetydigt)
- ett avtal som den registrerade är part i
- ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige (kundrelation, anställningsförhållande, medlemskap).

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att upprätthålla kundrelationer, hantering av kundrelationer och marknadsföring.

5. Datainnehåll i registret

De uppgifter som lagras i registret är: namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress), webbadresser, uppgifter om beställda tjänster och ändringar i dessa, faktureringsuppgifter samt övriga uppgifter som hänför sig till kundrelationen. Uppgifterna behandlas endast i den utsträckning som är nödvändig för dina mellanhavanden med Fiid Oy.

6. Vanliga informationskällor

De uppgifter som lagras i registret erhålls från kunden till exempel genom meddelanden som skickas via webbformulär, e-post, telefon, avtal, kundmöten och andra situationer där kunden tillhandahåller sina uppgifter.

7. Regelbundna utlämnanden och överföringar av uppgifter utanför EU eller EES

Inga uppgifter kommer att lämnas ut till andra parter. Uppgifterna kan publiceras i den omfattning som avtalats med kunden. Uppgifterna kan också överföras utanför EU eller EES av den registeransvarige.

8. Principer för skydd av registret

Registret behandlas med vederbörlig omsorg och de uppgifter som behandlas av informationssystemen skyddas på ett adekvat sätt. Om uppgifterna lagras på Internetservrar, säkerställs maskinvarans fysiska och digitala säkerhet på ett adekvat sätt. Den registeransvarige ska se till att lagrade uppgifter, liksom åtkomsträttigheter till servrar och annan information som är kritisk för personuppgifternas säkerhet, behandlas konfidentiellt och endast av anställda vars arbetsbeskrivning inkluderar detta. Registret skyddas av lämpliga användar-ID och lösenord.

Anställda som hanterar kundregisterdata är bundna av sekretessförpliktelser. Information lämnas ut eller överlämnas till tredje part endast i enlighet med en rättslig skyldighet att lämna ut information, till exempel på kundens egen begäran eller på begäran av en offentlig myndighet enligt lag.

9. Rätt till inspektion och rätt att begära rättelse av uppgifter

Varje person i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som registrerats i registret och att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. Om en person vill kontrollera eller begära rättelse av uppgifter som lagrats om honom eller henne, måste begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Den registeransvarige kan vid behov be den sökande att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige kommer att svara kunden inom den tidsfrist som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning (som en allmän regel inom en månad).

10. Övriga rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter

En registrerad i registret har rätt att begära att personuppgifter som rör honom eller henne raderas från registret ("rätten att bli bortglömd"). Registrerade har också andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, såsom begränsning av behandlingen av personuppgifter under vissa omständigheter. Begäran ska skickas skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be den sökande att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom de tidsfrister som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning (i regel inom en månad).